Composer: Suzuki, Shinichi Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Suzuki: Suzuki Piano School Volume 1 (F.0473SX)