Edited by Gerlach, Sonja Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Haydn: Variations in Fm (Sonata) Hob. XVII:6 (HN0912)