String Ensemble / Edited by Sassmannshaus, Kurt (2 items)